Restauratie en verbouwing Kasteel Gemert start over ruim 50 dagen

Rechtbank is niet ontvankelijk voor beroep omwonenden

De kogel is door de kerk, de rechtbank in Den Bosch heeft een beroep dat was aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor de restauratie en verbouwing van Kasteel Gemert verworpen. Dat maakt de weg vrij voor de eigenaar familie Van de Laar met haar bedrijf BL Huisvesting om de beoogde plannen uit te voeren. De rechtbank oordeelde dat de verzoekers van het beroep geen rechtstreeks belang hebben bij het besluit waar het plan op ziet. 

 

Zorgvuldigheid bij uitvoering plannen

Omwonenden waren in beroep gegaan tegen het besluit van 12 november 2020 waarbij de gemeente een omgevingsvergunning heeft verleend voor het wijzigen van het gebruik van de Voorburcht en Jezuïtenvleugel van Kasteel Gemert naar hotel, restaurant, museum en appartementen. Daarbij hoort ook een interne verbouwing en het aanpassen van de termijn voor de tijdelijke bouwbruggen aan het Ridderplein. En tevens het realiseren van 80 tijdelijke parkeerplaatsen voor maximaal 10 jaar op de landerijen nabij de Ridder Rutgerlaan.

De rechter heeft nu vastgesteld dat de ontwikkeling van het kasteelcomplex voor deze fase geen gevolgen van enige betekenis heeft voor deze twee inwoners. De argumenten van de twee inwoners dat onder andere vanwege het bouwverkeer en de gevreesde parkeeroverlast er toch sprake zou zijn van gevolgen van enige betekenis, zijn voor de rechtbank niet doorslaggevend geweest om hen als direct belanghebbende aan te merken.

Bas van de Laar van BL Huisvesting: “deze uitspraak lag wat mij betreft in de lijn van de verwachting en sterkt mij in de overtuiging dat de plannen voldoen aan de uiterste zorgvuldigheid die wij bij de plannen van de herontwikkeling van het kasteel en specifiek bij de restauratie en verbouwing betrachten. En die zorgvuldigheid geldt voor de kwaliteit van uitvoering als wel de correctheid waarmee wij de omgeving benaderen en informeren. Het is voor mij ook een goede opsteker voor de ontwikkeling van het plan.”


Aftellen in 50 dagen naar start restauratie

Met de uitspraak van de rechter is nu de weg vrij om te starten met de restauratie. Over ruim 50 dagen, op 19 april, om 12.00 uur om precies te zijn, start de sloop van de refter. Daarmee wordt de door vele Gemertenaren gewenste doorkijk gerealiseerd van het Ridderplein naar het binnenplein van het kasteel en de DonJon.

Voor 19 april worden er nog enkele andere werkzaamheden verricht zoals het aanpassen van de gevels, zodat de vleermuizen die momenteel huizen in de refter kunnen verhuizen naar andere delen van het kasteel. Ook worden er hiervoor extra verblijfplaatsen opgehangen. Na de verhuizing van de vleermuizen, wordt in nauw overleg met een gespecialiseerde ecoloog, de zolder van de refter ongeschikt voor bewoning gemaakt. Daarop volgt de sanering van het in de refter aanwezige asbest, zodat de sloop en de daaropvolgende restauratie en verbouwing kan starten.


Samenwerking met gekwalificeerde instanties 

Voor de restauratie van Kasteel Gemert wordt intensief samengewerkt met hooggekwalificeerde instanties zoals het Nationaal Restauratie Fonds die de toegekende subsidies van het Rijk voor het Kasteel afhandelt en mede financieerder is van de restauratie en verbouwing. Ook is er een samenwerking met Brainport Development Eindhoven, een organisatie die onder andere gericht is op investering in het voorzieningenniveau van de Brainport regio. Brainport Development Eindhoven heeft aan Kasteel Gemert een subsidie verstrekt die ingezet wordt voor de realisatie van het hotel, restaurant en het museum, een ontwikkeling die een grote economische stimulans moet geven aan Gemert en de hele regio.


Op dit moment is BL Huisvesting in overleg met enkele gespecialiseerde restauratieaannemers voor de restauratie en verbouwing van het totale Kasteel.